Türkçe Bildiri Tam Metin Hazırlama Rehberi

Türkçe Bildiri Tam Metin Hazırlama Rehberi
  1. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen bildiriler, yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek bir adet basılmış orijinal kopya ve elektronik olarak editöre iade edilirler. Bütün şekil, tablo, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır.  Eserler kaynaklar ve şekiller dâhil tarama yazıları dışında 10 sayfayı geçmemelidir.
  2. Bildiriler Microsoft Word (versiyon 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır. Metin, Times Roman Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığı ı ile yazılmalı ve 7,7 cm genişliğindeki çift sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 0,6 cm). Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.
  3. Sayfa düzenlemede, üstte 25 mm, altta 25 mm, solda 25 mm ve sağda 25 mm boşluk olmalıdır. Ancak ilk sayfadaki makale başlığı üst marjinden 1,8 cm aşağıda yer almalıdır. Bunu sağlamak için, makale başlığı "Verdana" fontuyla 14 punto olarak yazılmalı ve başlıktan önce 3 boşluk, başlıktan sonra ise 2 boşluk bırakılmalıdır. Yazar adları ve İngilizce başlık 12 punto olmalıdır.
  4. Bildirir başlığından İngilizce özetin sonuna kadar olan kısım tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adresle "özet" arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
  5. Tek sütuna sığabilecek şekil veya tablolar metin içerisinde, daha büyük olanlar ise atıfta bulunan yere en yakın sayfa başı veya sonuna iki sütunu kapsayacak şekilde yerleştirilmelidir. Uzun denklemler sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.
  6. Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Teşekkür (gerekirse) ve Kaynaklar.
  7. Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

 

 ÖZET: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

  1. METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, tablo ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.
  1. SEMBOLLER: Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde "Yunan Harfleri", "Alt İndis" gibi alt başlıklar kullanılabilir.
  1. KAYNAKLAR: Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "makalenin tam başlığı", derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

Erdem O.A., Akcayol M.A., Orman A (2006). “PICTool: Integrated Hardware and Software for Teaching /Learning FLC Using Microcontrollers”,Intelligent Automation Soft Computing, Cilt 12, No 4, 411-417, 2006

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

Örnek:

 2. ULVİ H., "Ankara Kenti Genel Yapısı 2013Öncü Yayınevi, Ankara, 2014.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, "bölümün adı", bölümün alındığı kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

 3. Çolak, İ. ve Bayındır R., "Asenkron Motorlar", Elektrik Kumanda DevreleriSeçkin Yayınevi, Ankara, 19-31, 2004.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yıl.

Örnek:

4. Orman A.., "IPv6 Ağlarında Hizmet Kalitesinin Etkin Paket Yönetimi ile Artırılması", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. (Kaynak basılmış tez ise)

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tebliğin adı", kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

5. Ulvi H., Kaplan H., “Kent içi  Trafikte Engelliler ve Engelsiz Tasarım-Ankara Kent Merkezinden Örnekleme”,Trafik ve Yol Güvenliği IV. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 78-88,  23-25 Mayıs 2007.

8. TABLO VE ŞEKİLLER: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır.

Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Tablonun tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kağıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

9. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayırılarak yazılmalıdır.Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu

A.    Poster içeriği düzenleme

Poster içeriği net, kısa ve öz olmalı; alıntı içeren bilgiler için kaynak gösterilmelidir. Posterde metin dışında fotoğraflar, şekiller, tablolar, şemalar yer alabilir. Bu tür görseller posterin anlaşılmasını kolaylaştıracak, çekiciliğini de arttıracaktır.

Sunumda duruma ve tercihe göre görsellik kaygıları içerik dikkate alınarak geri plana itilebilir. Kimi zaman da görsellik dikkate alınarak içeriğin daha öz biçimde ifade edilmesi yoluna gidilebilir.

Özellikle alan araştırmasına dayalı poster sunumun –zorunlu koşul olmamakla birlikte- aşağıdaki başlıkları içerecek biçimde düzenlenmesi önerilir. (Kuramsal nitelikli bildirilerde ise, içeriğe uygun başlık birleştirmelerine gidilmesi gerekebilir.)

1.      Poster bildiri başlığı, yazar adı/adları: Yazar/yazarların varsa akademik unvanları ve görev yerleri de adlarıyla birlikte verilmelidir.

2.      Poster bildiri özeti: Bu bölümde yapılan çalışmanın “çok kısa” özeti verilmelidir. İzleyiciler özeti okuduktan sonra, çalışılan konunun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğine ve daha sonraki bölümlere göz atıp atmayacaklarına karar vereceklerdir. Bu yüzden özet, açık, anlaşılır ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici özellikte olmalıdır. İdeal poster özeti ortalama 100 sözcüğü aşmamalıdır.

3.      Giriş: Bu bölümde yazar/yazarların üzerinde durduğu konu-sorun, amaç, varsa çalışmanın hipotezi, sınırlılıkları, önemi, çalışmaya özgü önemli tanımlara yer verilmelidir. Çalışmada izlenen yöntem de bu bölümde anlatılmalıdır. Bu kapsamda, bildiriye konu olan araştırmanın deseni, veri toplama ve analiz teknikleri öz ve anlaşılır biçimde açıklanmalıdır. Gerekli görüldüğünde giriş kendi içinde problem durumu ve araştırma yöntemi olarak ayrı alt başlıklar halinde de verilebilir.

4.      Kuramsal çerçeve: Bildiri konusuyla ilgili alan bilgisi bu bölümde en belirleyici yanlarıyla yer almalıdır.

5.      Bulgular: Bu bölümde alan araştırması sonunda elde edilen bulgular açıklanmalıdır. Sayısal veri özelliğindeki bulguların tablo, grafik, şekil, vb. biçimde görselleştirilerek sunulması anlaşılırlığı kolaylaştıracaktır.

6.      Tartışma: Araştırma sonunda elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirme ve yorumlar bu bölümde yer almalıdır. Yorum, bulguların kuram ve uygulama açısından anlamına yönelik olmalıdır.

7.      Sonuç ve öneriler: Bu bölümde ulaşılan başlıca sonuçlar maddeler halinde sıralanmalıdır. Varılan sonuçlar doğrultusunda varsa geleceğe yönelik önerilere yer verilmelidir.

8.      Kaynakça

 

B.  Poster bildiri sunum formatı

Poster bildirinin sunulacağı formatı yapılandırmak için MS Powerpoint, MS Publish, ya da Scribus gibi açık kodlu yazılımlardan yararlanılabilir. Sunum sahibi, bunlara bağlı olmadan daha farklı bir şablon da tasarlayabilir.

Poster şablonu belirlenirken öncelikle daha küçültülmüş bir ölçekte (örneğin A4) bir taslak hazırlanmasında yarar vardır.

Aşağıda poster bildiri sunumuna ilişkin genel formatla ilgili yol gösterici ayrıntılara yer verilmektedir.

1.    Poster boyutunun A0 (70x100 cm) ölçülerinde olması önerilir. Poster yatay ya da dikey olarak düzenlenebilir.

2.    Poster hazırlandıktan sonra bozulmayacak bir mukavvaya sabitlenmeli ya da fotoblok haline getirilmelidir.

Dikkat:  Poster, A0 ebadında 1-2 parça çıktı yerine, A4 boyutlu sayfalardan da oluşabilir. Fakat bu durumda yine de belirtilen ebatta bir mukavva yardımıyla sabitlenmesi önerilir.

Kongre salonunda her sunum için 2 adet A0’lık sabitleme alanı ayrılacaktır.

3.    Verilen ebat üzerinden poster başlığı 70-90 punto büyüklükte olabilir. Başlığın 2 satırdan fazla yer kaplamamasına özen gösterilmelidir. Posterin metin başlıkları 40 puntoyu geçmemelidir.

4.    Metin yazıları 18 puntodan az olmamalıdır. Okuma kolaylığı açısından satırlar arasında 1.5 / 2 boşluk bırakılmalıdır.

5.    Kullanılacak fontlar, resimler ve görseller 2-3 metre uzaktan okunabilir nitelikte olmalıdır. (Bu koşulu sağlamak kaydıyla daha farklı punto büyüklükleri de uygulanabilir.)

6.    Kullanılan yazı karakterleri Arial, Calibri, Times New Roman vb. olabilir. Ancak kullanılan karakterler yazının sonuna kadar sabit tutulmalıdır. Vurgulanmak istenen kısımlar ise ya kalın ya da altı çizili olarak yazılmalıdır. Okumayı zorlaştıran italik yazı tercihinden kaçınılmalıdır.

NOT: Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek panolara asılacaktır. Poster sunumlarının sayısının az olması sebebiyle, posterler kongre süresince (7-8 ARALIK) asılı kalacaktır. Yazarların kongre de bulunduğu süre içerisinde mümkün olduğunca (özellikle çay aralarında) eserlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir. Poster sunumu olarak kabul edilen bildirilerden de tam metin ( http://rotrasa.org/kategori/tam-metin-kurallari ) hazırlayıp göndermesi ve değerlendirme sonucunda poster hazırlanması isteyecektir.